Tietosuojaseloste

Oy Orient–Occident Ltd Ruukinkuja 2, 02330 Espoo — Finland (09) 260 660 — orientoccident.fi

1. Rekisterin nimi

Orient Occident markkinointirekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Oy Orient-Occident Ltd

Postiosoite: Ruukinkuja 2, 02330 Espoo
Puhelin: +358 9 260 660
Sähköposti: asiakaspalvelu@orientoccident.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää Orient Occident markkinointiin sekä asiakas- ja yhteistyökumppaniviestintään.

4. Rekisteröidyt henkilöryhmät

Henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde tai henkilö kuuluu rekisterinpitäjän sidosryhmään.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä ja yrityksistä:

Nimi
Rooli organisaatiossa
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys/organisaatio
Yrityksen toimialaluokka
Yrityskoko ja liikevaihto tai -luokka
Yrityksen yhteystiedot
Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja
Oy Orient–Occident Ltd Ruukinkuja 2, 02330 Espoo — Finland (09) 260 660 — orientoccident.fi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään verkkosivulla olevilla lomakkeilla, rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Lisäksi henkilötietoja kerätään Orientin asiakastietokannoista. Henkilötietoja voidaan kerätä myös Suomen Asiakastiedosta sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekisterinpitäjien rekistereistä. Edellytämme yhteistyökumppaneilta henkilötietosuojalain mukaisia menettelymalleja rekisteritietojen keräyksessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Orient Occident tai sen alihankkijoiden yksiköille henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetuksen asettamin rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

8. Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä eikä säilytetä EU:n ja ETA:n ulkopuolella, mikäli näin tehdään, niin siirrossa ja säilytyksessä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia ehtoja. Mahdollinen tietojen siirto Yhdysvaltoihin tapahtuu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen EU-U.S. Privacy Shield –sopimuksen asettamin ehdoin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteita

9.1 Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

9.2 Digitaalisessa muodossa käsiteltävät tiedot

Toteutuksessa hyödynnetään teknistä tietosuojaa, jolla huolehditaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille. Vain määrätyillä Orient Occident työntekijöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedota nähdäkseen.

11. Tietojen oikaisu ja poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita.

12. Ilmoitusvelvoite henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.